Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě s prodejem zboží  www.HFOshop.cz . Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.HFOshop.cz společnost  HFO Consulting & Trading s.r.o., IČ: 02 77 38 13, Heinemannova 10/2697, Praha 6, Česká Republika.
 2. Registrační oznámení č. 00064593 / 001 bylo dne 9.3.2016 zapsáno do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů.
 3. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se chápe a rozumí jak reklamovat zboží (tzv. reklamační řád) a je srozuměn s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.HFOshop.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 1. U platby dobírkou začíná expediční doba (ta je uvedena u každého zboží) běžet v okamžiku objednání, u platby převodem na účet je počátkem expediční lhůty okamžik připsání platby na účet prodávajícího.V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.
 2. Přepravné/poštovné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném způsobu úhrady.
 3. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován rovněž na stránce Typy plateb a dopravy.

IV. Reklamace (reklamační řád)

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu, který je nedílnou součástí obchodních podmínek a právním řádem platným v ČR. Na zboží, které je dodáváno zdarma nelze uplatnit reklamace.
  1. Při doručení objednaného zboží prostřednictvím přepravce je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.
  2. Pokud zboží tyto vady vykazuje, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě, nebo zboží ihned (v den převzetí) u přepravce reklamovat. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím ani přepravcem uznány.
  3. V případě přepravní škody uchovejte obal v němž je zboží přepravováno pro případnou fotodokumentaci.
  4. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
  5. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.HFOshop.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
  6. Oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na emailové adrese: info@hfoshop.cz Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, adresu, telefon, rovněž e-mail (pokud existuje), číslo objednávky, podrobný popis závady i popis toho, jak k závadě došlo (jak vznikla).
  7. Aby mohla být reklamace úspěšně vyřízena, je nutné, aby kupující byl schopen předložit kopii faktury a odeslal ji spolu s reklamovaným zbožím prodejci.
  8. V případě, že zboží je třeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník (kupující) povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, a to takový, který vyhovuje nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
  9. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží, eventuelně opravou či vrácením zaplacené kupní ceny zboží. V případě reklamace zboží neposílejte na dobírku, ale pošlete ho jako pojištěný balíček, nebo pojištěnou doporučenou zásilku. Zboží poslané na dobírku nebude prodávajícím přijmuto.Pokud bude reklamace shledána jako neodůvodněná, bude zákazníkovi zboží odesláno na jeho náklady zpět.
  10. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody, které vyplývají z nesprávného užívání koupeného zboží, funkčních vlastností, stejně tak ani za škody způsobené vnějšími událostmi či chybnou manipulací. Na vady takovéhoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka. Taktéž se nevztahuje záruka na zboží, které je dodáno zdarma.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - pokud objednávka nebyla na IČO

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, má možnost zaslat zboží zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Vrácené zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, s původními, neoddělenými visačkami označujícími zboží /pokud jsou součástí zboží/. Zboží musí být odesláno zpět prodávajícímu takovým způsobem, aby se předešlo případným škodám na zboží a jejich případnému následnému vymáhání ze strany prodávajícího. Po obdržení vráceného nepoškozeného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem v zákonné lhůtě od data doručení.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu www.HFOshop.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami.